9
Απρ
2013

Άρθρο 28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ &
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ. 21500
ΠΡΟΣ :
1. Όλα τα Υπουργεία Δ/νσεις Διοικητικού
2. Όλες τις Γενικές & Ειδικές Γραμματείες Δ/νσεις Διοικητικού
3. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Δ/νσεις Διοικητικού
4. Βουλή των Ελλήνων / Γεν. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού
5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές Δ/νσεις Διοικητικού
6. Υπουργείο Εσωτερικών / Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ
7. Υπ. Οικονομικών-ΓΛΚ / Δ/νση Μισθολογίου
8. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΘΕΜΑ: Νέο Βαθμολόγιο – Μισθολόγιο. Οδηγίες για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει των μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 28) του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/ 27-10.-2011)
Σας γνωστοποιούμε ότι την 27η-10-2011 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
Μέρος Α’ –Πάγιες Ρυθμίσεις
Με το Κεφάλαιο Δεύτερο του νόμου αυτού εισάγονται νέες ρυθμίσεις σχετικώς με το σύστημα βαθμολογικών προαγωγών και μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων του κράτους, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και άλλων φορέων του δημοσίου τομέα. Ειδικότερα, με τις διατάξεις των άρθρων 6 έως 11 του ν. 4024/2011 ρυθμίζονται τα εξής θέματα:
1
ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-Β5Α
1) Ανακαθορίζεται η βαθμολογική κλίμακα των υπαλλήλων που υπάγονται στις
διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4024/2011. Η νέα βαθμολογική κλίμακα
περιλαμβάνει έξι (6) βαθμούς, που κατανέμονται κατά κατηγορία προσωπικού ως
εξής:
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 6:
· Εισαγωγικός βαθμός για όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης προσωπικού είναι ο
Βαθμός ΣΤ.
· Καταληκτικός βαθμός για την κατηγορία ΠΕ και ΤΕ ο Βαθμός Α, για την
κατηγορία ΔΕ ο Βαθμός Β και για την κατηγορία ΥΕ ο Βαθμός Γ.
· Εισαγωγικός βαθμός για τους κατόχους συναφούς διδακτορικού διπλώματος
είναι ο Βαθμός Δ, στον οποίο κατατάσσονται ως δόκιμοι, με συνολική
βαθμολογική και μισθολογική προώθηση έξι (6) ετών.
· Εισαγωγικός βαθμός για τους κατόχους συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών είναι ο Βαθμός Ε, στον οποίο κατατάσσονται ως δόκιμοι, με
συνολική βαθμολογική και μισθολογική προώθηση δύο (2) ετών.