1
Ιούν
2013

Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 


Άρθρο 1ον

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Πανελλήνιο Σωματείο όλων των Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων του Πολεμικού Ναυτικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ», με έδρα την Αθήνα. 


Άρθρο 2ον

ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ

 1. Σκοποί του Συλλόγου είναι:

   

  Α) Η προστασία και εξυπηρέτηση των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών του.

  Β) Η οργάνωση και συντονισμός των αγώνων των μελών του για την καλυτέρευση των συνθηκών της ζωής τους και της εργασίας τους

  Γ) Η σύσφιγξη των σχέσεων και η συνεργασία μεταξύ των μελών του και των μελών συγγενών οργανώσεων εσωτερικού και     εξωτερικού.

  Δ) Η ηθική και υλική συμπαράσταση των μελών του σε κάθε περίπτωση που χρειάζεται.

  Ε) Ο αγώνας για την ενότητα, ανάπτυξη, εξύψωση και την προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και του συνδικαλιστικού κινήματος.

  Στ) Η προαγωγή, η εξύψωση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του.

   

 2. Η εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου επιδιώκεται με κάθε πρόσφορο μέσο. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Α) Με την προσπάθεια και επιδίωξη εγγραφής στο Σύλλογο όλων των Μονίμων Δημοσίων Υπαλλήλων του ΠΝ του ΥΕΘΑ, τη μαζική και καθολική τους οργάνωση στον Σύλλογο.

Β) Με την ενότητα και την ανάπτυξη μεταξύ των μελών στενών σχέσεων αλληλεγγύης, συναδελφοσύνης και επαγγελματικής συνείδησης.

Γ) Με τη μελέτη, παρακολούθηση καθώς και υποστήριξη των επαγγελματικών και λοιπών σχετικών ζητημάτων των μελών.

Δ) Με την εγγραφή σε ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Ε) Με τη συγκρότηση κάτω από την ευθύνη και την εποπτεία του Δ.Σ. Επιτροπών συμβουλευτικού χαρακτήρα, που θα αποτελούνται από μέλη του Συλλόγου.

Στ) Με τη δημιουργία ειδικών κεφαλαίων για την εξυπηρέτηση εκτάκτων σκοπών αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των μελών.

Ζ) Με τη σύσταση φορέα αποταμίευσης, με βασικό σκοπό την αντιμετώπιση εξαιρετικών οικονομικών αναγκών των μελών και ιδιαίτερα κατά την περίοδο απεργιακών κινητοποιήσεων.

Η) Με την οργάνωση διαλέξεων, συγκεντρώσεων, χοροεσπερίδων, εκδρομών, εορτών κλπ., ψυχαγωγικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και την έκδοση από τον Σύλλογο ανακοινώσεων, εφημερίδας, περιοδικού ή άλλων ενημερωτικών εντύπων ή φυλλαδίων για τα μέλη.

Θ) Με τη σύσταση και διατήρηση εντευκτηρίου, βιβλιοθήκης και παροχής διαλέξεων και μαθημάτων επιμόρφωσης.

Ι) Με την ενεργοποίηση και κινητοποίηση όλων των μελών και τις από κοινού προσπάθειες και δράση, καθώς και με όλες τις συνδικαλιστικές μορφές αγώνα.

ΙΑ) Με κάθε μέσο που το Δ.Σ. ή η Γ.Σ. εγκρίνει και αποφασίζει για την εκπλήρωση των στόχων και την προάσπιση της αξιοπρέπειας των μελών του Συλλόγου.


Άρθρο 3ον

ΠΟΡΟΙ

Πόροι του Συλλόγου είναι:

Α) Οι μηνιαίες εισφορές των μελών.

Β) Οι έκτακτες εισφορές των μελών μετά από απόφαση της Γ.Σ.

Γ) Οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε φύσεως ενισχύσεις που γίνονται με νόμιμο τρόπο.

Δ) Τα έσοδα από εκδρομές, συνεστιάσεις ή οποιαδήποτε εκδήλωση.

Ε) Όλα τα έσοδα από κάθε νόμιμη πηγή.


Άρθρο 4ον

ΜΕΛΗ

1) Ο Σύλλογος είναι Πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο και αποτελείται από τακτικά μέλη.

2) Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν όλοι οι Δημόσιοι Υπάλληλοι (Μόνιμοι ή Δόκιμοι) Πολιτικοί Υπάλληλοι ή συμβασιούχοι με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου που αμείβονται με τις αποδοχές των Μόνιμων Δημοσίων Υπαλλήλων όπως αυτές προβλέπονται από το εκάστοτε ισχύον Μισθολόγιο, που εργάζονται στο Πολεμικό Ναυτικό, ανεξάρτητα από την κατηγορία που ανήκουν.

3) Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ύστερα από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Δ.Σ. και μετά από σχετική απόφαση τούτου. Στην αίτηση υποχρεωτικά αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο η αποδοχή των όρων του Καταστατικού.

4) Το Δ.Σ. αποφασίζει για τις αιτήσεις εγγραφής μελών στην πρώτη συνεδρίαση του μετά την υποβολή και οπωσδήποτε μέσα σε ένα (1) μήνα από αυτή.

5) Αν η αίτηση για εγγραφή μέλους απορριφθεί από το Δ.Σ., το υποψήφιο μέλος μπορεί πέρα από τις δυνατότητες που του δίνει ο νόμος, να προσφύγει στην πρώτη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση και η οποία αποφασίζει οριστικά για την εγγραφή του ή όχι. Η απόφαση της Γ.Σ. πρέπει να είναι πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου.

6) Τα μέλη μετέχουν ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ιδιότητα του μέλους.

7) Η ιδιότητα του μέλους δεν επιδέχεται αντιπροσώπευση και δεν μεταβιβάζεται.


Άρθρο 5ον

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη είναι υποχρεωμένα:

1) Να καταβάλλουν κάθε μήνα συνδρομή, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2) Να συμμορφώνονται με το Καταστατικό και τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Συλλόγου.

3) Να συνεννοούνται με τη Διοίκηση του Συλλόγου πάνω σε κάθε γενικότερης σημασίας πρόβλημα ή διαφορά που θα έχουν στον χώρο εργασίας τους και να ακολουθούν τις αποφάσεις και οδηγίες της Διοίκησης του Συλλόγου.

4) Να συμμετέχουν ανελλιπώς στις Γ.Σ.. Να παίρνουν ενεργά και δραστήρια μέρος στη ζωή και στη δράση του και να εκπληρώνουν με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης κάθε δουλειά και καθήκον που τους ανατέθηκε από το Δ.Σ. ή την Γ.Σ.

5) Να συμπεριφέρονται με συναδελφική αλληλεγγύη, να μην έρχονται σε αντίθεση στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου και η συμπεριφορά τους δε πρέπει να είναι ασυμβίβαστη με της αξιοπρέπεια που πρέπει να έχουν σαν μέλη. 


Άρθρο 6ον

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Συλλόγου, εφόσον είναι ταμειακά εντάξει, έχουν τα παρακάτω δικαιώματα:

Α) Να εκλεγούν και να εκλέγονται στη Διοίκηση και στα υπόλοιπα Καταστατικά όργανα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις αυτού του Καταστατικού και του Νόμου. Ειδικά στην περίπτωση που θα βάλουν υποψηφιότητα για εκλογή, πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5, τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την σύγκληση της Γ.Σ.

Β) Να έχουν το δικαίωμα του λόγου, του ελέγχου, της κριτικής και της ψήφου στη Γ.Σ.

Γ) Να ενημερώνονται τακτικά για την πορεία των υποθέσεων του Συλλόγου.

Δ) Να ζητούν την προστασία και τη βοήθεια του Συλλόγου σε θέματα που έχουν σχέση με τα προβλήματά τους.

Ε) Να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς να συμμετέχουν στη συζήτηση. Αφήνεται όμως στην κρίση του Δ.Σ. και εφόσον υπάρξει απόφαση των 2/3 των μελών αυτού για τη συζήτηση ορισμένων θεμάτων, οι συνεδριάσεις να γίνονται χωρίς την παρουσία των μελών του Συλλόγου.

Στ) Να αποχωρούν από τη δύναμη του Συλλόγου με απλή έγγραφη αίτησή τους. 


Άρθρο 7ον

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Διαγράφονται με απόλυτα αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.:

1) Α. Όσοι με έγγραφη αίτησή τους ζητήσουν τη διαγραφή τους από μέλη του Συλλόγου. Β) Όσοι αδικαιολόγητα καθυστερούν την εκπλήρωση των οικονομικών τους υποχρεώσεων πάνω από έτος και δεν τις εξοφλούν μέσα σε ένα (1) μήνα, αφού ειδοποιηθούν για αυτό εγγράφως. Γ) Όσοι παραβαίνουν το Καταστατικό και δεν πειθαρχούν στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ. και κάνουν ενέργειες ή παραλείψεις αντίθετες με το σκοπό του Συλλόγου που βλάπτουν τα συμφέρονται των μελών.

2) Πριν από οποιαδήποτε απόφαση διαγραφής από το Δ.Σ., το μέλος καλείται έγγραφα σε απολογία με προθεσμία να απολογηθεί εγγράφως μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από τότε που θα του δοθεί η σχετική ειδοποίηση. Στην ειδοποίηση πρέπει να αναγράφονται με κάθε λεπτομέρεια τα παραπτώματα για τα οποία κατηγορείται το μέλος.

3) Η απόφαση της διαγραφής κοινοποιείται στο διαγραφέν μέλος, το οποίο έχει το δικαίωμα μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση της διαγραφής να ζητήσει από το Δ.Σ. με αίτησή του την προσφυγή στη Γ.Σ. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να φέρει το θέμα στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. των μελών, χωρίς αυτό να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.

4) Κατά την Γ.Σ. το μέλος που διαγράφηκε μπορεί να παραστεί και να αναπτύξει την προσφυγή του, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Αν το μέλος δικαιωθεί από την Γ.Σ. και ακυρωθεί η διαγραφή του, θεωρείται ότι δεν διαγράφηκε ποτέ.

5) Τέσσερις (4) μήνες πριν από τις αρχαιρεσίες απαγορεύεται κάθε διαγραφή μέλους. 


 Άρθρο 8ον

ΟΡΓΑΝΑ

Όργανα του Συλλόγου είναι:

Α) Η Γενική Συνέλευση των μελών.

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Γ) Η Εφορευτική Επιτροπή.

Δ) Η Ελεγκτική Επιτροπή.


Άρθρο 9ον

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 1. Η Γ.Σ. των μελών είναι το ανώτατο κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου, έχει την ανώτατη εποπτεία αυτού και λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις για όλα τα θέματα για τα οποία είναι αρμόδια, σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού.

 2. Οι Γεν. Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

 3. Η τακτική Γ.Σ. συγκαλείται το μήνα Νοέμβριο κάθε έτους και μετά από πρόσκληση του Δ.Σ.

 4. Η τακτική Γ.Σ. συγκροτείται από όλα τα ταμειακά εντάξει μέλη του Συλλόγου

 5. Στην ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. αναγράφονται υποχρεωτικά προς έλεγχο και έγκριση ο διοικητικός απολογισμός, ο οικονομικός απολογισμός της περιόδου που έληξε μαζί με την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και τον προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου.

 6. Ακόμη αναγράφεται κάθε άλλο θέμα που το Δ.Σ. αποφασίζει να συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη.

 7. Η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται όποτε το κρίνει απαραίτητο το Δ.Σ. ή όταν τούτο ζητήσει έγγραφα το 1/10 των ταμειακά εντάξει μελών του Συλλόγου. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Δ.Σ. και αναγράφει υποχρεωτικά και τα προς συζήτηση θέματα. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. καλεί υποχρεωτικά την έκτακτη Γ.Σ. το αργότερο σε είκοσι (20) ημέρες από την παραλαβή της σχετικής αίτησης. Αν το Δ.Σ. αδρανήσει, τότε αυτοί που το ζήτησαν, με εξουσιοδότηση Δικαστηρίου, μπορούν να συγκαλέσουν απευθείας τη Συνέλευση, σύμφωνα με άρθρο 96 του Α.Κ. Με την ίδια διαδικασία, αν το Δ.Σ. μείνει αδρανές, μπορεί να συγκληθεί και η τακτική Γ.Σ.

 8. Οι Γ.Σ. καλούνται πάντα με απόφαση του Δ.Σ. και γνωστοποιούνται στα μέλη με ανακοινώσεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα και τοιχοκολλούνται στα γραφεία του Συλλόγου, στους χώρους δουλειάς και γενικά με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν, όταν πρόκειται για τακτική Γ.Σ., το λιγότερο δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης, όταν πρόκειται για έκτακτη Γ.Σ.

 9. Οι αποφάσεις των Γ.Σ. παίρνονται με πλειοψηφία που ορίζει το άρθρο 10 αυτού του Καταστατικού. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις των εκλογών αρκεί η σχετική πλειοψηφία.

 10. Στην πρόσκληση για τη σύγκληση Γ.Σ. ορίζεται ο τόπος, η ημέρα, η ώρα και τα προς συζήτηση θέματα με σαφήνεια.


Άρθρο 10ον

ΑΠΑΡΤΙΑ Γ.Σ.

1) Η Γ.Σ. τακτική ή έκτακτη, βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκεται σε αυτή ο ανάλογος αριθμός μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, όπως πιο κάτω:

Α) Κατά την πρώτη Συνέλευση πρέπει να είναι παρόντες τουλάχιστον το 1/3 του όλου αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Β) Αν δεν υπάρχει απαρτία, καλείται επαναληπτική Γ.Σ. με τα ίδια θέματα μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το πολύ. Στη δεύτερη αυτή Γ.Σ. πρέπει να είναι παρόντες το ¼ του όλου αριθμού των παραπάνω μελών.

Γ) Αν και η δεύτερη πιο πάνω Συνέλευση δεν έχει απαρτία, τότε καλείται Τρίτη με τα ίδια θέματα μέσα σε δεκαπέντε (15) το πολύ ημέρες. Κατά την Τρίτη αυτή Συνέλευση πρέπει να είναι παρόντες το 1/5 τουλάχιστον των πιο πάνω μελών.

Δ) Αν και πάλι δεν υπάρχει απαρτία, τότε ματαιώνεται η Γ.Σ. και δεν μπορεί να γίνει νέα με τα ίδια θέματα πριν περάσουν δύο (2) μήνες, οπότε και θεωρείται πρώτη όσον αφορά την απαρτία.

2) Προκειμένου για διάλυση του Συλλόγου ή τροποποίηση του Καταστατικού, καλείται ειδική Γ.Σ. που βρίσκεται σε απαρτία αφού είναι παρόντες το μισό συν ένα του αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και η σχετική απόφαση παίρνεται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

3) Στην περίπτωση που την έκτακτη Γ.Σ. ζητήσει το 1/10 των μελών, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 9, τότε απαραίτητα πρέπει να βρίσκονται παρόντα τουλάχιστον τα ¾ αυτών που την έχουν ζητήσει, άλλως η Γ.Σ. είναι άκυρη. 


Άρθρο 11ον

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 • Κατά την έναρξη της Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μέχρι να εκλεγεί το Προεδρείο αυτής. Το Προεδρείο της Γ.Σ. είναι τριμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο (2) Γραμματείς που εκλέγονται με ανάταση των χειρών. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη αυτής. Διευθύνει τη Συνεδρίαση (καθορίζει το χρόνο ομιλίας) με την έγκριση της Γ.Σ. δίνει το λόγο κατά προτεραιότητα και τον αφαιρεί σε περιπτώσεις υπέρβασης του χρόνου ομιλίας ή παρεκτροπής. Πρόεδρος και Γραμματείς της Γ.Σ. μπορούν να εκλεγούν και ο Πρόεδρος και οποιοδήποτε άλλο μέλος του Δ.Σ. Παραδίδει τα πρακτικά της Γ.Σ. στο Δ.Σ., αφού υπογραφούν από τον ίδιο και τους Γραμματείς. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι παρόντα. Η Γ.Σ αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση, ποτέ όμως δια βοής.

 • Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογή Δ.Σ., Ελεγκτικής και Εφορευτικής Επιτροπής, αντιπροσώπων σε Δευτεροβάθμια Οργάνωση, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα, κήρυξη απεργίας. Σε κάθε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται ρητά σ’ αυτό το Καταστατικό και απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία, αρκεί η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Αίτηση για αναγνώριση ακυρότητας, απόφασης Γ.Σ. υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της Γεν. Συνέλευσης στο Ειρηνοδικείο της περιοχής του Συλλόγου. Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από το 1/50 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.


Άρθρο 12ον

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

 1. Η εκλογή των οργάνων της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.

 2. Οι έδρες του Δ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων με βάση την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή την Ελεγκτική Επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

 3. Χωριστός υποψήφιος που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μία (1) έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος, εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.

 4. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοι του. Για το σχηματισμό συνδυασμού προϋποτίθεται η έκθεση υποψηφιότητας στο ψηφοδέλτιο τριών τουλάχιστον μελών.

 5. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία (1) έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.

 6. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο των ψηφοδελτίων από μία έδρα ή από έναν αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

 7. Σε περίπτωση ενός μόνο ψηφοδελτίου για το Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή τότε τα όρια των σταυρών προτίμησης περιορίζονται στο 40% των μελών που εκλέγονται στο Δ.Σ. και Ελεγκτική Επιτροπή. Σε περίπτωση ύπαρξης ενός μόνο ψηφοδελτίου για αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία τότε τα όρια των σταυρών προτίμησης περιορίζονται στο 40% των μελών του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση ύπαρξης κλάσματος, το κλάσμα παραλείπεται.


Άρθρο 13ον

ΕΚΛΟΓΕΣ

 1. Η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη του Δ.Σ. και αντιπροσώπων για τη Δευτεροβάθμια Οργάνωση γίνεται με τη φροντίδα της Εφορευτικής Επιτροπής που είναι τριμελής και εκλέγεται από τη Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία και με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου.

 2. Οι εκλογές γίνονται μέσα στο τρίτο δεκαήμερο μετά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής και γνωστοποιούνται στα μέλη με ανακοινώσεις στους χώρους εργασίας και στα γραφεία του Συλλόγου.

 3. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή με γραπτές αιτήσεις μέχρι οκτώ (8) ημέρες προ εκλογών. Οι υποψήφιοι των συνδυασμών υποβάλλουν κοινή δήλωση, στην οποία δηλώνουν τη συμμετοχή τους και τον τίτλο του συνδυασμού. Η κοινή δήλωση υποβάλλεται από έναν υποψήφιο του συνδυασμού υπογραμμένη όμως από τους υπολοίπους υποψηφίους.

 4. Έξι (6) ημέρες πριν τις εκλογές το αργότερο, η Εφορευτική Επιτροπή πρέπει να ανακοινώσει επίσημα με τοιχοκόλληση στα γραφεία του Συλλόγου και στους χώρους εργασίας τους συνδυασμούς των υποψηφίων και τους τυχόν ανεξάρτητους υποψηφίους και επιμελείται των ψηφοδελτίων.

 5. Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή γράφονται στο ίδιο ψηφοδέλτιο αλλά σε άλλη παράγραφο.

 6. Οι υποψήφιοι για αντιπρόσωποι Ομοσπονδίας γράφονται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.

 7. Τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι πρέπει να είναι ομοιόμορφα και ομοιόχρωμα κατά κατηγορία.

 8. Σε όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των εκλογών μέχρι και την ανακήρυξη του νέου Δ.Σ. μπορεί να παρευρίσκεται ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό ή όλοι οι υποψήφιοι του συνδυασμού, ως παρατηρητές μετά από ομόφωνη απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής.

 9. Κατά την ημέρα ή τις ημέρες των εκλογών προεδρεύει ο δικαστικός αντιπρόσωπος που ορίζεται από το Πρωτοδικείο.

 10. Η ακριβής μέρα, τόπος και ώρα των εκλογών ορίζεται από την Εφορευτική Επιτροπή.

 11. Η ψηφοφορία είναι μυστική και διαρκεί ως και 4 μέρες μέχρι να ψηφίσουν όλα τα μέλη ή μέχρι την ημέρα και ώρα που έχει ορίσει η Εφορευτική Επιτροπή.

 12. Η διαδικασία των εκλογών μπορεί να περιλαμβάνει ταυτόχρονα δύο ψηφοφορίες σε δύο διαφορετικές κάλπες. Στην πρώτη, που γίνεται για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής ψηφίζουν όλα τα μέλη. Στη δεύτερη που γίνεται για την εκλογή των αντιπροσώπων στις Δευτεροβάθμιες Οργανώσεις ψηφίζουν τα μέλη που δεν ανήκουν σε κλαδικό Σωματείο, καθώς και αυτά που ανήκουν μεν σε κλαδικό Σωματείο αλλά δήλωσαν υπεύθυνα, σύμφωνα με το Ν.Δ. 1599/86 (παρ. 8), στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής ότι επιλέγουν αυτό το Σωματείο για να ψηφίσουν αντιπροσώπους για τις Οργανώσεις αυτές.

 13. Πριν από την έναρξη των ψηφοφοριών η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει δημόσια τις κάλπες και αμέσως τις σφραγίζει. Στη συνέχεια κάθε μέλος, αφού γίνει εξακρίβωση της ταυτότητάς του και έλεγχος στο μητρώο, αν είναι γραμμένοι και ταμειακά τακτοποιημένοι, ψηφίζει και σφραγίζεται το εκλογικό του βιβλιάριο, όπως κάθε φορά ορίζεται από το Νόμο. Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνει και την ημέρα των εκλογών, αφού πρώτα πληρωθούν οι οφειλές στον Ταμία του Συλλόγου.

 14. Ενστάσεις υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας και μέχρι της εξαγωγής των αποτελεσμάτων από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και από τους παρευρισκόμενους υποψηφίους, οι οποίες εκδικάζονται αμέσως από την Εφορευτική Επιτροπή, που εκδίδει απόφαση. Αν μπουν περισσότεροι σταυροί από τον αριθμό των εκλεγομένων, το ψηφοδέλτιο δεν είναι άκυρο, αλλά προσμετράται στο συνδυασμό, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης.

 15. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή, αφού αποφανθεί επί των ενστάσεων, κάνει τη διαλογή των ψήφων, ανακηρύσσει του επιτυχόντες και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Οι μη επιτυχόντες ανακηρύσσονται αναπληρωματικοί ανά συνδυασμό και ανάλογα τους σταυρούς προτίμησης που πήραν. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων, η Εφορευτική Επιτροπή κάνει κλήρωση και καταρτίζει τον οριστικό πίνακα.


 

Άρθρο 14ον

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Ο Σύλλογος διοικείται από ενδεκαμελές Δ.Σ. που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Α’ Αντιπρόεδρο, τον Β’ Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και τέσσερα (4) μέλη απλά, που εκλέγονται μεταξύ των.

 2. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τρία (3) χρόνια.

 3. Το Δ.Σ. έχει τη διεύθυνση και διαχείριση της περιουσίας και των υποθέσεων του Συλλόγου και λαμβάνει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου. Συντάσσει και υποβάλει για έγκριση στη Γ.Σ. τον ετήσιο διοικητικό απολογισμό, ισολογισμό και προϋπολογισμό.

 4. Αποφασίζει και εγκρίνει κάθε είδους δαπάνες για την λειτουργία του Συλλόγου μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού που έχει εγκριθεί από την Γ.Σ.

 5. Το Δ.Σ. συγκαλεί με απόφασή του τις Γ.Σ. των μελών και εκτελεί τις αποφάσεις τους.

 6. Φροντίζει για την τήρηση του Καταστατικού και συγκροτεί Επιτροπές από μέλη υποβοηθητικές του έργου του.

 7. Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν το δικαίωμα να παίρνουν έξοδα κίνησης και άλλων δαπανών για την διεκπεραίωση των εντολών που τους ανατίθενται. Αυτά τα έξοδα καθορίζονται από το Δ.Σ. και εγκρίνονται από την Γ.Σ.


Άρθρο 15ον

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ Δ.Σ. – ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. Με μέριμνα του πλειοψηφήσαντος Συμβούλου του ψηφοδελτίου που πλειοψήφησε και σε διάστημα δέκα (10) ημερών από τις αρχαιρεσίες, συνέρχεται σε συνεδρίαση το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου.

 2. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, στην οποία προεδρεύει ο υπόχρεος για τη σύγκληση, γίνεται ψηφοφορία μυστική για την εκλογή Προέδρου, Α’ Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα, Αναπληρ. Γεν. Γραμματέα, Ταμία, Β’ Αντιπροέδρου και Ειδικού Γραμματέα. Οι παραπάνω ιδιότητες δεν μπορούν να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.

 3. Όλα τα αξιώματα στο Δ.Σ. κατανέμονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Αν δεν επιτευχθεί πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Αν δεν υπάρχει αποτέλεσμα, γίνεται τρίτη ψηφοφορία και τα αξιώματα κατανέμονται με σχετική πλειοψηφία.

 4. Αν μέσα στην προθεσμία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν κληθεί το Δ.Σ. σε συνεδρίαση για την συγκρότησή του σε σώμα, τότε συγκαλείται το Δ.Σ. από τον πλειοψηφούντα των επομένων κατά σειρά συνδυασμών εντός πέντε (5) ημερών από την παρέλευση της δεκάτης ημέρας.

 5. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. γίνεται η παράδοση και παραλαβή της Διοίκησης του Συλλόγου με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής που υπογράφεται από τα μέλη του απερχομένου και του νέου Δ.Σ.

 6. Μέχρι να παραδώσει τα καθήκοντά της η απερχόμενη Διοίκηση εκτελεί αυτά κανονικά.

 7. Ο υποψήφιος που πλειοψήφισε για την Ελεγκτική Επιτροπή, μέσα σε δέκα (10) ημέρες καλεί τα μέλη και εκλέγουν τον Πρόεδρό τους.


Άρθρο 16ον

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

 1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα τακτικά μία (1) φορά το μήνα και έκτακτα όποτε προσκληθεί από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα ή το ζητήσουν έγγραφα έξι (6) τουλάχιστον μέλη του.

 2. Το Δ.Σ. θεωρείται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται ο Πρόεδρος ή ο Α’ Αντιπρόεδρος και πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του, εκτός από την περίπτωση της παραπάνω παραγράφου.

 3. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και πλειοψηφία των παρισταμένων μελών. Για προσωπικά ζητήματα, η ψηφοφορία γίνεται μυστική και σε περίπτωση ισοψηφίας η πρόταση απορρίπτεται. Σε φανερή ψηφοφορία και σε περίπτωση ισοψηφίας, η απόφαση είναι με το μέρος του Προέδρου.

 4. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι προσωπική και τα μέλη είναι αλληλέγγυα και υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Γ.Σ. Πειθαρχούν στις αποφάσεις του Δ.Σ. ακόμη και σε αυτές που διαφώνησαν ή ήταν απόντα όταν λήφθηκαν. Δεν ευθύνονται όμως καθόλου για αποφάσεις που πήρε το Δ.Σ. όταν απουσίαζαν ή στις οποίες διαφώνησαν, αρκεί η διαφωνία τους να βεβαιώνεται από τα πρακτικά του Δ.Σ. όπου και εκτίθεται η γνώμη τους.

 5. Κάθε μέλος που απουσιάζει σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. αδικαιολόγητα, παρ’ όλο που κλήθηκε νόμιμα από τον Πρόεδρο (έγγραφα ή τηλεφωνικά), θεωρείται παραιτημένο από τη θέση του. Τη θέση του παίρνει, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. ο πρώτος κατά σειρά από τα αναπληρωματικά μέλη του ψηφοδελτίου, από τα οποία προέρχεται εκείνος που παραιτήθηκε.

 6. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης με συνέπεια και ευθύνη, στα καθήκοντά του, κάποιου μέλους του Δ.Σ. η Γ.Σ ύστερα από πρόταση επτά (7) μελών του Δ.Σ. αποφασίζει για την έκπτωση και αντικατάστασή του.

 7. Σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα περισσοτέρων του ενός μελών του Δ.Σ. και εφόσον δεν υπάρχουν στο ψηφοδέλτιο αναπληρωματικοί για συμπλήρωση, τα μέλη που μένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον έξι (6), συνεχίζουν να διοικούν κανονικά τον Σύλλογο.

 8. Οι προσκλήσεις για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. κοινοποιούνται με τη φροντίδα του Γ. Γραμματέα σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την τακτική συνεδρίαση του. Η πρόσκληση και ενημέρωση των μελών για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορεί να γίνεται και τηλεφωνικά.


 Άρθρο 17ον

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.

 1. Ο Πρόεδρος με τον Γεν. Γραμματέα εκπροσωπούν τον Σύλλογο σε κάθε Δικαστική ή Διοικητική ή άλλη Αρχή κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και απέναντι στους τρίτους.

 2. Προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., συγκαλεί σε συνεννόηση με τον Γραμματέα το Δ.Σ. σε Συνεδριάσεις, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη που υπογράφεται από τον Γεν. Γραμματέα, υπογράφει με τον Γ. Γραμματέα όλα τα έγγραφα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και επικυρώνει τα πρακτικά των Γ.Σ. και γενικά κάθε έγγραφο που αφορά τη Διοίκηση.

 3. Συνυπογράφει με τον Ταμία και τον Γ.Γ. τα εντάλματα εισπράξεων και εντάλματα πληρωμών και γενικά επιμελείται για την πιστή τήρηση των αποφάσεων των Γ.Σ. και των καταστατικών διατάξεων.

 4. Στις Συνεδριάσεις του Δ.Σ. κηρύσσει την έναρξη και την λήξη τους, δίνει τον λόγο σ’ αυτούς που τον ζητούν και τον αφαιρεί από τους παρεκτρεπόμενους, διακόπτει ή διαλύει οποιαδήποτε Συνεδρίαση που είναι θορυβώδης και απειλούνται προστριβές και αντεγκλήσεις.

 5. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Α’ Αντιπρόεδρος, ο οποίος και έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Προέδρου κατά τον χρόνο άσκησης των καθηκόντων του.

 6. Με απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνη γνώμη του Προέδρου μπορούν να αναλάβουν οι δύο Αντιπρόεδροι ορισμένα καθήκοντα, ιδιαίτερα στις εσωτερικές σχέσεις του Συλλόγου.


Άρθρο 18ον

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

 1. Ο Γεν. γραμματέας διευθύνει το γραφείο του Συλλόγου, συνεργάζεται με τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του και επιμελείται για την τήρηση των πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και Γ.Σ. είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, τηρεί και φυλάει την σφραγίδα, το αρχείο, το πρωτόκολλο και το μητρώο των μελών. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, ακόμη συνυπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμής και γραμμάτια εισπράξεων. Ειδοποιεί, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ. για τις συνεδριάσεις.

 2. Τον Γεν. Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται δικαιολογημένα, αναπληρώνει ο Αναπληρ. Γεν. Γραμματέας και όταν απουσιάζει αυτός, ο Ειδικός Γραμματέας, οι οποίοι έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Γεν. Γραμματέα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

 3. Ο Αναπληρ. Γεν. Γραμματέας καθαρογράφει τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ., διεξάγει όλη τη γραφική εργασία του Συλλόγου και τελεί κάτω από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα.


 Άρθρο 19ον

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

 1. Ο Ταμίας ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή με έκδοση διπλοτύπων γραμματίων είσπραξης και ενταλμάτων πληρωμής. Με βάση τα εντάλματα πληρωμής, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα, διενεργεί ο Ταμίας όλες τις πληρωμές.

 2. Κάθε είσπραξη γίνεται με τα γραμμάτια είσπραξης που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα. Ακόμα ενεργεί για τις καταθέσεις στις Τράπεζες που αφορούν συνδρομές μελών.

 3. Φυλάει το Ταμείο του Συλλόγου και κρατά στα χέρια του μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές ή όσα ορίζει η εκάστοτε απόφαση του Δ.Σ.

 4. Το υπόλοιπο το καταθέτει σε μια Ελληνική τράπεζα και όπως αποφασίσει το Δ.Σ.

 5. Μπορεί να προβαίνει σε οποιαδήποτε ανάληψη, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ. και αφού προσκομίσει στην τράπεζα απόσπασμα αυτής της απόφασης και σχετική εντολή στην τράπεζα, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και από τον Γεν. Γραμματέα.

 6. Ο Ταμίας συντάσσει ταμειακή κατάσταση κάθε δίμηνο και θέτει για έγκριση στο Δ.Σ. τις δαπάνες και δίδει λεπτομερή απολογισμό.

 7. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων και για κάθε ανωμαλία σχετικά με τη διαχείρισή τους.

 8. Τηρεί τα βιβλία Ταμείου κατά μήνα, φυλάσσει και ενημερώνει το βιβλίο περιουσίας, τηρεί τα προβλεπόμενα από το Νόμο ή αποφασισθέντα από το Δ.Σ. βιβλία, ενημερώνει κάθε έγγραφο και δικαιολογητικά που έχει σχέση με την ταμειακή διαχείριση. Όλα τα προβλεπόμενα διαχειριστικά βιβλία πρέπει να είναι αριθμημένα και θεωρημένα από το Πρωτοδικείο της έδρας της Οργάνωσης.

 9. Υποβάλλει υποχρεωτικά κάθε έτος στην τακτική Γ.Σ. προς έγκριση, μαζί με την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, τον ισολογισμό της διαχείρισης του έτους που έληξε και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

 10. Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται δικαιολογημένα, αναπληρώνει ο Α’ Αντιπρόεδρος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το διάστημα που ασκεί τα καθήκοντα του Ταμία.


Άρθρο 20ον

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ – ΠΑΥΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

 1. Κάθε μέλος του Δ.Σ. θεωρείται παραιτημένο και αντικαθίσταται από τον κατά σειρά αναπληρωματικό του στις παρακάτω περιπτώσεις:

Α) Αν υποβάλλει έγγραφα την παραίτησή του.

Β) Αν απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς Συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Γ) Αν δεν συμμορφώνεται κατ’ επανάληψη με τις αποφάσεις του Δ.Σ. ή των Γ.Σ. και γενικότερα αν με τη στάση του και συμπεριφορά του παρακωλύει τη λειτουργία και το έργο του Δ.Σ.

Δ) Αν αποβάλλει την ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου.

 1. Για την παραίτηση και την παύση των μελών ακολουθούνται οι διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ. 2,3,4 και 5 του παρόντος Καταστατικού.


Άρθρο 21ον

 1. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται μαζί με δύο (2) αναπληρωματικά μέλη στην αρχή της Γ.Σ.

 2. Η Εφορευτική Επιτροπή, με βάση το μητρώο των μελών, φροντίζει για την ανεμπόδιστη προσέλευση των μελών για ψηφοφορία, την προστασία της μυστικότητας της ψηφοφορίας και την τήρηση της τάξης στον χώρο της ψηφοφορίας. Αποφαίνεται για τις τυχόν ενστάσεις που έγιναν στη διάρκεια της ψηφοφορίας, της διαλογής των ψηφοδελτίων και της κατανομής των σταυρών προτίμησης.

 3. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό αρχαιρεσιών και προβαίνει στη διαλογή των ψήφων και στην ανακήρυξη των επιτυχόντων και των αναπληρωματικών για όλα τα όργανα του Συλλόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος Καταστατικού.


Άρθρο 22ον

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Κάθε τρία (3) χρόνια μαζί με τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγεται, σύμφωνα με το άρθρο αυτό του Καταστατικού, τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή με αρμοδιότητα την παρακολούθηση και τον έλεγχο του Δ.Σ. ως προς την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου και ιδιαίτερα την πιστοποίηση των εσόδων. Αν κατά τη διάρκεια του ελέγχου ανακαλυφθούν τυχόν καταχρήσεις, έχει το δικαίωμα να καλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε δύο (2) μήνες, η οποία και αποφασίζει.

 2. Από την Ελεγκτική Επιτροπή συντάσσεται και υποβάλλεται κάθε χρόνο στην τακτική Γ.Σ. λεπτομερής έκθεση που αναφέρεται στα πορίσματα που κατέληξε ύστερα από τον διενεργηθέντα έλεγχο.

 3. Η Ελεγκτική Επιτροπή προβαίνει στην αρίθμηση των γραμματίων είσπραξης πριν από την χρησιμοποίηση τους.

 4. Η Ελεγκτική Επιτροπή ορίζει μεταξύ των μελών της Προϊστάμενο που διευθύνει τις εργασίες της.

 5. Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής που για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία χάσει αυτή του την ιδιότητα, αντικαθίσταται κατά τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται και για μέλη του Δ.Σ.

 6. Οι υποψήφιοι για μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι συγχρόνως και υποψήφιοι για Δ.Σ. και υπερκείμενες Οργανώσεις.


Άρθρο 23ον

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ο Σύλλογος έχει υποχρέωση να τηρεί τα παρακάτω βιβλία:

Α. Μητρώο μελών που αναγράφονται με αύξοντα αριθμό τα ονόματα των μελών με όλα τα στοιχεία τους και με την ημερομηνία εγγραφής τους και διαγραφής τους.

Β. Το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.

Γ. Το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ. Το βιβλίο Ταμείου που καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές και οι καταθέσεις που υπάρχουν στις τράπεζες.

Ε. Το βιβλίο περιουσίας που αναγράφονται με λεπτομέρειες όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου. Ακόμα τηρεί γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμών που πριν από κάθε χρήση αριθμούνται και θεωρούνται από την Ελεγκτική Επιτροπή.


Άρθρο 24ον

ΑΠΕΡΓΙΑ

Η απεργία αποτελεί δικαίωμα των μελών του Συλλόγου που είναι και Συνδικαλιστική Οργάνωση ευρύτερης περιφέρειας.

Αποφασίζεται η κήρυξή της σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους του Νόμου


Άρθρο 25ον

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Σύλλογος μπορεί να διαλυθεί με τον τρόπο που ορίζει ο Νόμος. Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, η περιουσία του περιέρχεται στο Ταμείο Αρωγής ή Αλληλοβοήθειας των μελών του και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιο Ταμείο, στο Ταμείο της Ομοσπονδίας ΠΟΕ/ΥΕΘΑ και ελλείψει αυτής, σε Κοινωφελή Οργανισμό με απόφαση πενταμελούς Επιτροπής Εκκαθάρισης που συστήνεται για τον σκοπό αυτό.


Άρθρο 26ον

ΣΥΜΒΟΛΑ

Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή, φέρνει περιφερειακά τις λέξεις: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ» και στη μέση «ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1963».


 Άρθρο 27ον

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Τροποποίηση Καταστατικού μπορεί να γίνει ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. ή του 1/10 των δικαιουμένων ψήφου μελών. Στη Γ.Σ. που θα συγκληθεί γι’ αυτό το σκοπό, είναι απαραίτητη η παρουσία του μισού συν ένα τουλάχιστον από το σύνολο των ταμειακά εντάξει μελών, οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.


Άρθρο 28ον

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, καθώς επίσης και κάθε αμφισβήτηση που μπορεί να προκύψει κατά την εφαρμογή των διατάξεών του, επιλύεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τους ισχύοντες νόμους και Σωματεία και Συλλόγους.


Άρθρο 29ον

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από είκοσι εννέα (29) άρθρα, αποτελεί τροποποίηση του από το 1963 ισχύοντος Καταστατικού, όπως αυτό είχε τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 3367/63, 4465/65, 265/70, 431/89 και 380/94 αποφάσεις του Πρωτοδικείου Πειραιά και εγκρίθηκε από τη Γ.Σ. των μελών του Συλλόγου, που συνήλθε στην Αθήνα την 1-11-2001 και πήρε τις αποφάσεις της, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες απαρτίας και πλειοψηφίας.


 

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2001

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Δημ. Μαυρομμάτης

Νικ. Αποστολόπουλος