22
Δεκ
2019

*Νομοθετική ρύθμιση για το Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΣΕΠ) και μετακινήσεων προσωπικού σε περίπτωση κλεισίματος , μεταφοράς ή συγχώνευσης Μονάδων του Άμυνας*

Ένα αίτημα του ΣΔΥΝ που είχε κατατεθεί στη συνάντηση μας με τον κ. Γενικό Γραμματέα ΥΠ.ΕΘ.Α και αφορούσε τη σύνθεση του Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, (Ζητούσαμε για λόγους αμεροληψίας την μη συμμετοχή των Διευθυντών /τριών των Γενικών Επιτελείων σε αυτό) επιλύθηκε.

Με πρωτοβουλία του κ. Οικονόμου υπήρξε Νομοθετική ρύθμιση που αντικαθιστά τους Διευθυντές με Γενικό Διευθυντή από άλλο Υπουργείο.

Στο ίδιο άρθρο προβλέφθηκε επίσης και η εξαίρεση από τις διατάξεις του ν. 4440/2016 για το Πολιτικό Προσωπικό του Άμυνας, στις περιπτώσεις συναδέλφων που υπηρετούν σε μονάδες οι οποίες πρόκειται στο μέλλον να κλείσουν, να συγχωνευτούν ή να μεταφερθούν, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα για τη μετακίνηση τους σε μονάδα άλλου Επιτελείου, χωρίς να απαιτείται η συμμετοχή τους στην κινητικότητα.

Έτσι ,οι συνάδελφοι αυτοί μπορούν ακόμα και με μεταφορά θέσης να μεταταχθούν με αποφάσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων σε μονάδα άλλου Επιτελείου που ενδεχομένως να βρίσκεται κοντά στον τόπο διαμονής τους.

Δείτε το σχετικό άρθρο του ν. 4650/2019

Άρθρο 6

Ρυθμίσεις πολιτικού προσωπικού

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 6Α του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) αντικαθίσταται, ως εξής: «β) έναν (1) προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών, που επιλέγεται από τον οικείο υπουργό».

2. Ειδικά για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σε περιπτώσεις κατάργησης, συγχώνευσης ή μεταφοράς σε άλλον νομό της μονάδας ή υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν και εφόσον στον ίδιο νομό δεν υπάρχει θέση του κλάδου τους στο Γενικό Επιτελείο που ανήκουν, μπορούν να μετατάσσονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), με αίτησή τους και ύστερα από σύμφωνη γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, σε άλλο Γενικό Επιτελείο σε κενή οργανική θέση του κλάδου τους και εφόσον αυτή δεν υπάρχει με μεταφορά της οργανικής τους θέσης σε αυτό