19
Ιούν
2020

*Καταβολή επιδομάτων σε υπαλλήλους που απουσιάζουν με άδεια ειδικού σκοπού*

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
& ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ! ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Γ'
Ταχ, Δ/ν ση: Πανεπιστημίου 37
101 65 Αθήνα
Αθήνα 3- 6 – 2020 Αρ.Πρωτ.2/21308 /ΔΕΠ

ΘΕΜΑ: Καταβολή επιδομάτων σε υπαλλήλους που απουσιάζουν με άδεια ειδικού σκοπού και με ειδική άδεια ευπαθών ομάδων
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας εγγράφου αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας πληροφορούμε τα εξης:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν.4354/2015 «στην περίπτωση που οι δικαιούχοι του επιδόματος θέσης ευθύνης απουσιάζουν προσωρινά από τα καθήκοντά τους. κατά τη διάρκεια θεσμοθετημένων αδειών, πλην της κανονικής, για συνεχόμενο χρονικό διάστημα άνω του ενός (1) μήνα, το επίδομα .θέσης ευθύνης καταβάλλεται στον υπάλληλο που ασκεί νόμιμα χρέη αναπληρωτή, μέχρι την οριστική επιστροφή του δικαιούχου στα καθήκοντά του».
Με τις διατάξεις της από 11-3-2010 Π.Ν.Π. και τις οδηγίες που δόθηκαν με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-3-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό, προβλέπεται ότι «για κάθε τέσσερις (4) ημέρες απουσίας , οι τρείς (3) ημέρες καταγράφονται από την αρμόδια υπηρεσία ως δικαιολογημένη απουσία λόγω προσωρινής αναστολής λειτουργίας του σταθμού ή της σχολικής μονάδας όπου φοιτά τέκνο του/της υπαλλήλου και κατά τη διάρκεια αυτής καταβάλλονται αποδοχές και η μία (1) ημέρα απουσίας αποτελεί κανονική άδεια.
Επίσης,σύμφωνα με τις διατάξεις της από 14-3-2020 Π.Ν.Π. και τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-3-2020 (ΑΔΑ:ΩΤΣ046ΜΤΛ6-6Π) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού». στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης Δ' «Μέτρα διευκόλυνσης ευπαθών ομάδων» ορίζεται ότι « οι ίος άνω ευπαθείς ομάδες δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, με δήλωσή τους στη Δ/νση Προσωπικού να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία υπό τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου Α'της παρούσης εγκυκλίου».

Κατόπιν των ανωτέρω, οι κάνοντες χρήση της άδειας ειδικού σκοπού δικαιούνται να λαμβάνουν όλο το διάστημα της απουσίας τους το επίδομα θέσης ευθύνης, ενώ οι κάνοντες χρήση της ειδικής άδειας ευπαθών ομάδων, μόνο εφόσον παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία δικαιούνται να λαμβάνουν το επίδομα θέσης ευθύνης μετά την παρέλευση του μηνός συνεχούς απουσίας.
Όσον αφορά το επίδομα ανθυγιεινής εργασιας. εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούχους είτε αυτοί απουσιάζουν με άδεια ειδικού σκοπού είτε με ειδική·· άδεια ευπαθών ομάδων, καθόσον σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησης του to ς άνω επιδόματος δεν περικόπτεται στην περίπτωση που οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού καθώς σε αναρρωτικές κ.λ.π.

Εσωτ.Διαν. ΔΕΠ-Γ
Με εντολή Υφυπουργού Οικονομικών Ο Προϊστάμενος της Δ/νση ς & α. α.
Λέων. Καπατσώρης