5
Ιούν
2018

*Κατευθύνσεις για τους συναδέλφους που επιθυμούν να απέχουν από την ηλεκτρονικη αξιολόγηση*

– Ενημερώνουν ότι συμμετέχουν στην Απεργία – Αποχή  από την αξιολόγηση.

-Δεν συμπληρώνουν ηλεκτρονικά την έκθεση αξιολόγησης τους και δεν την υποβάλουν ούτε κενή.

-Συμπληρώνουν την παρακάτω «Δήλωση Συμμετοχής στην Προκηρυγμένη Απεργία-Αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης»  και τη δίνουν σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ του ΣΔΥΝ……

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ……………….., που υπηρετώ ως……….., στην ………………, δηλώνω ότι συμμετέχω στην απεργία-αποχή που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και τα άλλα συνδικαλιστικά μου όργανα (Ομοσπονδία-Σύλλογος…..) από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την αξιολόγηση. Ως εκ τούτου δεν δύναμαι να συμμετέχω στις προπαρασκευαστικές ενέργειες και την καταγραφή των απαιτούμενων στοιχείων στην ηλεκτρονική εφαρμογή Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και να υποβάλω καμία έκθεση αξιολόγησης ως αξιολογητής ή αξιολογούμενος.

          Σημειώνεται ότι η συμμετοχή μου στην ως άνω νομίμως προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μου και συνεπεία αυτού δεν μπορεί να επιφέρει εις βάρος μου καμία έμμεση ή άμεση μορφή διοικητικής ή άλλης συνέπειας. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μου.

 

Ημερομηνία………………..                                             Ο/Η δηλών-ουσα

κατεβάστε τη δήλωση σε εκτυπώσιμο αρχείο εδώ

Δείτε τις ανακοινώσεις της ΑΔΕΔΥ σχετικά με την Απεργία-Αποχή